4.3 – Ngarkesa në punë e gjyqësorit

4.3.1 Standartet e Performancës  

Gjyqësori është trupa e gjyqtarëve me funksion gjykues, ndërsa gjykatat janë organizata, ndaj ndërveprimi ndërmjet gjyqtarit individual dhe gjykatës si organizatë, në organizimin e punës gjyqësore dhe jo thjesht në përmbushjen e funksionit gjykues ka një ndikim të caktuar mbi pavarësinë, efektivitetin dhe eficencën në dhënien e drejtësisë.

Këshilli i Lartë Gjyqësor mbikëqyr vazhdimisht ngarkesën e çështjeve gjyqësore dhe të punës së gjykatave, duke u bazuar në të dhënat e mbledhura, me qëllim përmirësimin e efiçencës së gjykatave ose zvogëlimin e ngarkesës së punës së gjyqtarëve dhe personelit të gjykatës[104]. Këshilli i Lartë Gjyqësor përgatit dhe publikon brenda muajit qershor të çdo viti raportin vjetor për ngarkesën e çështjeve gjyqësore dhe të punës së gjykatave për vitin kalendarik të mëparshëm, duke përfshirë rekomandime për përmirësimin e efiçencës së gjykatave ose për zvogëlimin e ngarkesës së punës së gjyqtarëve dhe personelit të gjykatës[105]. Të paktën çdo pesë vjet Këshilli i Lartë Gjyqësor vlerëson numrin e gjyqtarëve për çdo gjykatë dhe nëse është e nevojshme rishikon numrin e gjyqtarëve pas marrjes së mendimit nga Këshilli i Gjykatës[106].

4.3.2 Treguesit e Realizimit

Impakti që ka menaxhimi i çështjeve nga vetë gjyqtari, (studimi i çështjes para fillimit të procedurës, veprimet përgatitore, komunikimi dhe orientimet për palët gjatë progresit të procedurës),  si dhe menaxhimi i brendshëm i gjykatave, (ndërveprimi i gjyqtarit individual  të çështjes me Kancelarin dhe Kryetarin e Gjykatës), në eficencën e drejtësisë, (dhënien e vendimit përfundimtar brenda një kohe të arsyeshme).

  • Angazhimi proaktiv i gjyqtarit për rrjedhjen dhe menaxhimin e procedurës deri në dhënien e vendimit brenda afateve të arsyeshme;
  • Vendosja e kufijve kohorë (time-frame) brenda të cilave do të duhej të merrej vendimi përfundimtar;
  • A ka një politikë në gjykata për të shmangur vonesat dhe shtyrjet për shkaqe me një justifikim jo të mirë dhe në keqbesim, (adjournments only for a good cause), dhe si mbikqyret ajo?
  • Si mund të kontrollohet nga gjykata ritmi i zhvillimit të hetimit gjyqësor, (faza kryesore e procedurës)?
  • A ka një sistem për monitorimin e performancës?
  • Cili është koordinimi ndër – institucional në fushën e Drejtësisë Penale, për vetë kompleksitetin e saj?
  • Si ndodh identifikimi i atyre çështjeve që janë të përshtashme për zgjidhje me pajtim, ndërmjetësim, etj?
  • Cili është impakti që ka përdorimi i IT, audio dhe video, në eficencën e procedurave gjyqësore?
  • Cilat janë trajnimet që kanë për objektiv përmirësimin e eficencës së performancës së gjyqësorit, (trajnime për degë të specializuara të së drejtës, trajnime për procedurën, trajnime për menaxhimin e ngarkesës së çështjeve, trajnime administrative dhe për menaxhimin e ngarkesës së çështjeve për gjyqtarët, trajnimet për kancelarin dhe kryetarin e gjykatës, trajnime për personelin jo-gjyqësor)? 

 

4.3.3 Metoda e Matjes

Njësoj si tek 4.1.3. dhe 4.2.3, matje të harmonizuara për të gjithë treguesit e performancës së menaxhimit të çështjes gjyqësore. Metodat e matjes sipas metodologjisë së CEPEJ, duke e ndërthurur me problematikat konkrete, sipas specifikës së gjykatave përkatëse, ose sipas natyrës së çështjeve në gjykim.[107]

 

 

 

[104] Neni 22/1 i ligjit nr.98/2016.

[105] Ibid, neni 22/2.

[106] Ibid, neni 22/3

[107] Mund të përdoren produktet e SEJ I dhe SEJ 2, projekte “Mbi rritjen dhe forcimin e eficencës dhe efikasitetit në gjykatat shqiptare”.