VI. MENAXHIMI I BRENDSHËM I GJYKATAVE DHE PERSONELI JOGJYQËSOR

Pse duhet vlerësuar/matur:

Shih kapitullin I – Pavarësia e gjyqësorit, dhe IV – Eficenca në dhënien e drejtësisë. Të njëjta argumente si për pavarësinë dhe eficencën e gjyqësorit, vlejnë si racionale dhe për këtë kapitull. Burimet njerëzore, menaxhimi i brendshëm i tyre passjellin standarde eficence dhe efikasiteti në gjykata, prandaj dhe duhen matur në nivelin e realizimit[143].

 

 

[143] Global Measures of Court Performance: http://www.courtexcellence.com/~/media/microsites/files/icce/global%20measures_v3_11_2012.ashx